ระบบโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar Cell)

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีัอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น

 

ระบบโซล่าเซลล์

ระบบโซล่าเซลล์โดยปกติทั่วไปแล้วจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ระบบ คือ

1.ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand alone system)

ระบบนี้จะเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ

 

การทำงาน เมื่อแผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาแล้ว กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปยังชาร์จเจอร์คอนโทรล ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระนี้จะเป็นระบบที่มีแบตเตอรี่เป็นตัวเก็บไฟฟ้าเอาไว้ใช้งานในเวลาที่ต้องการ เมื่อไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ถูกส่งมายังอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ (Charger Control)แล้ว ไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะถูกทำมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และอีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อไปยังอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าชนิดออฟกริดอินเวอร์เตอร์ (Solar Off Grid Inverter) โดยอุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าจาก ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับทั่วๆไป เช่นหลอดไฟ โทรทัศน์ ตู้เย็น ปั๊มน้ำ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนำไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงได้ทันทีอีกด้วย โดยในปัจจุบันมีอุปกรณ์หลายชนิดที่ผลิตออกมาเพื่อใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงแล้ว เช่น หลอดไฟ ปั๊มน้ำ เป็นต้น

2.การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย (PV Grid connected system)


เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟ หรือเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าในโครงการต่างๆของทางกระทรวงพลังงาน

การทำงาน เมื่อแผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา กระแสไฟฟ้าจะส่งเข้าอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับก่อนโดยอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้านี้จะเป็นอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าชนิด ออน กริด (Solar On Grid Inverter) ก่อนจะส่งผ่านมิเตอร์ของการไฟฟ้าเพื่อบันทึกจำนวนกระแสไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์ผลิตได้ และส่งไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าต่อไป 

3.การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system)


เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้น โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นกรณีเฉพาะ

Visitors: 23,696