โครงการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559

ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน  http://www.solardryerdede.com/

Visitors: 23,696